Jak zmienić kierownika budowy?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za przebieg określonych prac budowlanych. Należy mieć świadomość, że zatrudnienie osoby wykonującej omawiany zawód jest obowiązkowe również w przypadku domów jednorodzinnych. Inwestorzy bardzo często zastanawiają się czy można zmienić kierownika budowy. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie sytuacja, gdy nad wszystkimi robotami od samego początku do końca będzie czuwała jedna osoba. Nie zawsze będzie to jednak możliwe. Jak zmienić kierownika budowy?

Zmiana kierownika budowy – kiedy można to zrobić?

Warto wiedzieć, że inwestor może dokonać zmiany kierownika budowy w dwóch przypadkach. Może bowiem podjąć decyzję o zatrudnieniu innego kierownika do każdego etapu budowy. Fachowiec będzie wtedy wyspecjalizowany w określonym rodzaju prac. Godny uwagi jest również fakt, że część kierowników preferuje rozwiązanie, w którym roboty związane z fundamentami są nadzorowane przez jedną osobę, a zamknięcia przez inną. Inwestor może zmienić kierownika wtedy, gdy nie będzie on odpowiednio wykonywał swoich obowiązków. Warto wiedzieć, że zatrudnienie fachowca będzie wtedy konieczne, by określona budowa została ukończona w terminie.

kierownik budowy

Jak dokonać zmiany kierownika budowy?

Należy mieć świadomość, że wszystkie formalności związane z przejęciem obowiązków kierownika budowy rozpoczynają się od podpisania przez fachowca oświadczenia o takim przejęciu. Oczywiście dokument musi być dołączony do zawiadomienia, które będzie przekazane inspektoratowi nadzoru budowlanego w sytuacji, gdy dana budowa jeszcze się nie rozpoczęła.

Jeżeli natomiast budowa już trwa i wspomniany kierownik został zmieniony podczas prac, nie ma konieczności informowania o tym fakcie inspektoratu. Należy jednak do dokumentacji budowy dołączyć oświadczenie o przejęciu, które będzie podpisane przez nowego kierownika budowy. Ponadto konieczne będzie zawarcie kopii uprawnień budowlanych. Niezbędne będzie również zaświadczenie izby samorządu zawodowego.

Co dokładnie powinno zawierać oświadczenie o przejęciu obowiązków?

Oświadczenie musi oczywiście zawierać datę przejęcia. Od tego na nowym kierowniku budowy będzie spoczywała odpowiedzialność za przebieg poszczególnych prac budowlanych. Fachowiec będzie mógł wykonywać swoje obowiązki dopiero od momentu protokolarnego przejęcia budowy od inwestora, a także właściwego zabezpieczenia terenu.

Należy mieć świadomość, że ostatnim etapem formalności koniecznych do zmiany omawianego kierownika budowy będzie wskazanie wspomnianego faktu w dzienniku budowy. Warto wiedzieć, że jest to moment nie tylko formalnego, ale również oficjalnego przejęcia obowiązków. W dzienniku budowy musi zostać wskazany stan zaawansowania określonych robót w momencie przejęcia, a także informacje związane z zabezpieczeniem terenu. Zarówno inwestor, jak i nowy kierownik powinien podpisać się pod takimi zapisami w dzienniku.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Bardzo istotnym zadaniem kierownika budowy jest zagwarantowanie geodezyjnego wytyczenia danego obiektu, a także zorganizowanie budowy. Fachowiec musi kierować nią w sposób, który jest zgodny z projektem i obowiązującymi przepisami. Ponadto jeżeli zostanie stwierdzone zagrożenie, kierownik powinien wstrzymać roboty budowlane. Oczywiście konieczne jest także zawiadomienie o tym fakcie właściwego organu. Zadaniem kierownika jest także zgłaszanie inwestorowi do odbioru lub sprawdzenia wykonanych prac. Osoba zatrudniona na omawianym stanowisku powinna przygotować dokumentację podwykonawczą obiektu budowlanego.

budowa

Jak wybrać nowego kierownika?

Należy mieć świadomość, że jest to zdecydowanie trudniejsze zadanie, niż mogłoby się wydawać. Rekomendowane jest w pierwszej kolejności uzyskanie informacji na temat tego, jaki doświadczenie zawodowa ma potencjalny kierownik budowy. W przypadku, gdy ma w swoim portfolio projekty zrealizowane w okolicy, można będzie stosunkowo szybko sprawdzić efekt końcowy. Oczywiście inwestor będzie musiał liczyć się z kosztami związanymi z wynagrodzeniem dla fachowca.

Jego wysokość będzie uzależniona nie tylko o wielkości i rodzaju inwestycji, ale również kwalifikacji i doświadczenia kierownika budowy. Należy mieć świadomość, że zatrudnienie na omawianym stanowisku sprawdzonej i zaufanej osoby będzie gwarancją odpowiedniej kontroli inwestycji. Pozwoli również właściwie przygotować się na wypadek niespodziewanych sytuacji na budowie. Świetnym rozwiązaniem będzie zapytanie użytkowników na tematycznym forum dyskusyjnym, jakiego kierownika budowy polecają.

Redakcja domplusdom.pl