REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO DOMPLUSDOM.PL

Zależy nam, by wszyscy użytkownicy naszego Serwisu czuli się w nim pewnie i komfortowo, dlatego szczególnie dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników. Dzięki temu każdy Użytkownik będzie mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Serwisu jest zgodny z zasadami.

1.    OGÓLNE ZAŁOŻENIA
1.1    Właścicielem Serwisu jest d+d Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie /03-808/ przy ulicy Mińskiej 25, budynek 44, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348363 ("Właściciel").
1.2    Właściciel udostępnia Serwis bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Prosimy, więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
1.3    Właściciel udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej domplusdom@domplusdom.pl
1.4    Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.


2.    RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU
Serwis może udostępniać następujące interaktywne możliwości:
-  forum dyskusyjne,
-  fotoforum,
-  blog,
-  komentowanie artykułów opublikowanych w Serwisach,
-  polecanie artykułów innym osobom,
-  fotogalerie,
-  newsletter,
-  chat,
-  wiadomości prywatne,
-  funkcje portalu społecznościowego, umożliwiającego nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów pomiędzy innymi użytkownikami, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie oraz publikowania i udostępniania innym użytkownikom, własnych informacji i materiałów,
-   inne.
Serwis służy także wymianie informacji, komentarzy i opinii poprzez zamieszczania tekstów, w tym wypowiedzi w ramach bloga lub zdjęć, wideo autorstwa Użytkowników i publicznego udostępniania takich materiałów na stronach Serwisu.


3.    WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1    Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
3.2    Korzystanie przez Państwa z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do poczty elektronicznej, możliwość wyświetlania zawartości w technologii Flash i Java.
3.3   Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.
3.4.    Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu.


4.    ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
4.1    Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
4.2    Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4.3    Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
4.4    Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
4.5    Użytkownikom Serwisu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:
-  zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
-  zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
-  zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
-  naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
-  zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu (w zakresie objętym karalnością);
-  zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
-  zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo, chyba, że możliwość wysłania takiej treści wynika wprost z danej sekcji Serwisu,
-  zawierających przekazy reklamowe, w szczególności zakazane jest zakładanie blogów reklamowych, czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub blogów, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
4.6    Czas korzystania z Serwisu nie jest z góry ograniczony. Użytkownicy nie są zobowiązani do korzystania z Serwisu przez określony, minimalny okres.
4.7    Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
4.8   Dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.
4.9    Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu, mogą być składane na adres Właściciela lub na adres elektroniczny  domplusdom@domplusdom.pl w terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
4.10    W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
4.11    W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
4.12.    Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna, iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.


5.    ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA
5.1.    Informacje zawarte w Serwisie a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
5.2.    Pozostałe wypowiedzi umieszczone w Serwisie, a także zamieszczone przez Użytkowników zdjęcia wyrażają punkt widzenia Użytkowników, którzy je zamieszczają.
5.3.    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
5.4.    Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.
5.5.    Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub inne szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do Serwisu a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od Właściciela niezależnych.
5.6.    Właściciel dokłada wszelkich starań, by Użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisach ani tych, które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
5.7.    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
- generalnie nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
- posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz,
-  nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
5.8.    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Użytkowników, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych lub ich usunięcie lub zablokowanie.
5.9.    Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w Serwisie przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w Serwisie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).
5.10.    Właściciel zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu  lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
5.11.    Wiarygodność treści blogów umieszczanych w Serwisach przez użytkowników nie jest kontrolowana przez Właściciela.
5.12.    Użytkownicy Serwisu publikują swoje komentarze, opinie, wypowiedzi na blogu oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
5.13.    Użytkownicy Serwisu będący administratorami blogów oraz Użytkownicy tworzący swoje profile społecznościowe ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści w nich zawarte, w tym także za treści umieszczane w blogu przez osoby trzecie mające prawo publikować treści na blogu.


6.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
6.1.    Serwis jest udostępniany Użytkownikom bezpłatnie. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
6.2.    W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Właściciel udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji:
-     trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
6.3.    W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
6.4.    Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie, w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
6.5.    Zachęcamy naszych Użytkowników do współpracy z Serwisem. Dziękujemy za przesyłane materiały. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.
6.6.    Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
-   publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
-   trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
6.7.    W celu promowania określonych treści, postów na forum lub blogów Właściciel może zdecydować o przekształceniu danej treści, postu lub wpisu na blogu do formy artykułu widocznego na stronie głównej Serwisu. W przypadku sprzeciwu Użytkownika wobec takiego działania Właściciela, Właściciel przywróci poprzedni charakter publikacji Użytkownika.
6.8.    Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela tym Użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
-    trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
6.9.    Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Serwisie decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelników i Użytkowników Serwisu, co może nieść za sobą konsekwencję dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.
6.10.    Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.


7.    OCHRONA PRYWATNOŚCI
7.1.    Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad ochrony danych osobowych udostępnianych Właścicielowi przez użytkowników w czasie korzystania z Serwisu.
7.2.    Serwis jest skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Zachęcamy jednak do zarejestrowania się w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich udostępnianych funkcji. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Dane są wymagane do publikacji na przykład w takich partiach serwisu jak forum czy blog.
7.3.    Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych pozwalających na określenie jego tożsamości (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz podstawowych danych statystyczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, zainteresowania, etc.). Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów serwisu takich danych wymagających.
7.4.    Właściciel zastrzega sobie także prawo do zbierania danych osobowych w Serwisie w sposób inny niż rejestracja Użytkowników.
7.5.    Wszystkie zebrane przez Właściciela dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
7.6.    Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisu w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.
7.7.    Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników lub współpracowników Właściciela, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.
7.8.    Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:
-  gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,
-  na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
7.9.    Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności serwisu i profilu demograficznego Użytkowników współpracujących z Właścicielem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.
7.10.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisach jest d+d sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, budynek 44. Każdy użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, których nie można dokonać osobiście w Serwisie prosimy o kontakt z Właścicielem na adres: domplusdom@domplusdom.pl
7.11.    Technologia cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia Użytkownikom nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu użytkowników w Serwisie.
7.12.    Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznania danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Właścicielowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Użytkowników.
7.13.    Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszych Serwisu są dla Użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy Użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.
7.14.    W Serwisie prócz plików cookie zbierane są również adresy IP Użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
7.15.    Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z Serwisu.


8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.    Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udostępnieniu Użytkownikom nowych funkcji).
8.2.    Zachęcamy Użytkowników do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony - będziemy zawsze informować niezwłocznie o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatności.
8.3.    We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8.4.    Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.